تاریخ بررسی AMD Ryzen 9 7950X3D و 7900X3D به بیرون درز کرد زیرا Ryzen 7 7800X3D اشاره کرد که ساعت های CCD V-Cache 3D سریع تری در مقابل Ryzen 9 7950X3D دارد.

زیر 300 USD/Euro، زیر 500 USD/Euro، 1000 USD/Euro، برای دانشجویان دانشگاه، بهترین نمایشگرها

فواد مرتضی
فواد مرتضی – نویسنده فنی – 368 مقاله منتشر شده در Notebookcheck از سال 2021

AMD Ryzen 7 5800X3D را در آمازون بخرید

.170
منبع: https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen-9-7950X3D-and-7900X3D-review-date-leaks-as-Ryzen-7-7800X3D-hinted-to-have-faster-3D-V-Cache-CCD-clocks-vs-Ryzen-9-7950X3D.696256.0.html